Wniosek o przywrócenie terminu

 

 

..........................., dnia .............................

 

 

Urząd Skarbowy

w .............................................

Wydział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych

 

 

 

Wnioskodawca: ........................................

........................................

 

 

 

 

Wniosek o przywrócenie terminu

 

 

 

Wnoszę o przywrócenie terminu do dokonania następującej czynności prawnej .......................

.......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... .

 

 

Uzasadnienie

 

Niektóre czynności w postępowaniu podatkowym muszą dla swej ważności być dokonane w ciągu określonego ściśle czasu. Jeżeli podatnik nie zdąży dokonać czynności w terminie może wnieść wniosek o przywrócenie terminu o ile uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Wniosek niniejszy należy wnieść w ciągu 7 dni od ustąpienia przyczyny uniemożliwiającej działania.

 

 

 

 

...........................................................

(podpis wnioskodawcy)