Wniosek o pożyczkę lombardową

 

 

.....................................................

(nazwisko i imię)

................................................... ..................................................................

(adres) (adres do korespondencji)

....................................................

(nr dowodu osobistego)

 

 

Wniosek o pożyczkę lombardową

 

 

1. Wnioskuję o udzielenie mi pożyczki lombardowej w wysokości ........................................ zł

(słownie ......................................................................................................................... złotych).

2. Pożyczkę zobowiązuje się spłacić do ................................................. 200 .......... r.

3. Oświadczam co następuje:

- posiadam rachunek papierów wartościowych nr .................................................... w Biurze

Maklerskim ..................................................................................................................................

- wysokość mojego zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych w .........................................

......................................................................................................................................................

(podać nazwę Banku i nr umowy)

wynosi na dzień składania wniosku ........................................................................................ zł.

4. Pożyczkę zobowiązuję się zabezpieczyć przez:

- weksel

- blokadę środków pieniężnych i papierów wartościowych na rachunku nr ......................... w

Biurze Maklerskim .......................................................................................................................

(podać nazwę Biura)

Aktualny wyciąg stanowi załącznik do wniosku

- inne .........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Oświadczam, że podane w niniejszym wniosku fakty są zgodne ze stanem rzeczywistym co stwierdzam własnoręcznym podpisem.

 

 

..................................... dnia 200 ....... r.

(nazwa miejscowości)

...........................................

(podpis)

 

 

Umowa

o pożyczkę lombardową nr ........

 

W dniu ........................... pomiędzy ................................................ w ........................................

(nazwa Banku) (miejscowość)

zwanym dalej Bankiem w imieniu którego działają:

1. ...................................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................................

a:

.......................................................................................................................................................

(nazwisko i imię, cechy dowodu osobistego i adres)

zwanym dalej Pożyczkobiorcą

zawarta została umowa o następującej treści:

 

§ 1

Bank udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie ................................................ zł (słownie

............................................................................................................................)

§ 2

Wypłata pożyczki nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy i złożeniu zabezpieczenia.

§ 3

Pożyczka będzie spłacona jednorazowo w dniu ......................... w kasie Banku.

§ 4

Pożyczka jest oprocentowana według .................. stopy procentowej, która w dniu zawarcia umowy o pożyczkę wynosi ...................... % dziennie.

Kwota odsetek wynosi .................................... zł (słownie ........................................................)

§ 5

W przypadku niespłacenia pożyczki wraz z odsetkami lub spłaty pożyczki i odsetek w kwocie niższej niż określonej w umowie, Bank przenosi kwotę zaległości na rachunek należności przeterminowanych i nalicza odsetki w wysokości przewidzianej dla tych należności od dnia następnego po upływie wymagalności spłaty do dnia jej zapłaty włącznie.

§ 6

1. Strony ustalają, że Pożyczkobiorca zabezpieczy spłatę pożyczki poprzez blokadę rachunku papierów wartościowych będących jego własnością, na którym zdeponowane są akcje i środki pieniężne o wartości co najmniej ................ % pożyczki wraz z odsetkami.

2. Pożyczkobiorca dokonuje na rzecz Banku blokady rachunku papierów wartościowych zwanego dalej rachunkiem prowadzonego przez biuro maklerskie ......................................................... zwane dalej Biurem.

3. Pożyczkobiorca dostarczy Bankowi oświadczenie Biura wg wzoru ustalonego przez Bank o dokonaniu blokady rachunku papierów wartościowych na rzecz Banku i o stanie papierów wartościowych oraz środków pieniężnych na tym rachunku.

4. Do czasu spłaty całego zadłużenia z tytułu niniejszej umowy pożyczki wszelkie dyspozycje Pożyczkobiorcy dotyczące rachunku prowadzonego przez Biuro są bezskuteczne.

5. Bank może rozwiązać umowę pożyczki przed terminem płatności kwoty pożyczki określonym w umowie, jeżeli istotne warunki umowy nie zostały dotrzymane przez Pożyczkobiorcę. O rozwiązaniu umowy Bank zawiadomi Pożyczkobiorcę oraz Biuro.

6. Po rozwiązaniu umowy Bank upoważniony jest do dysponowania rachunkiem Pożyczkobiorcy a w szczegółności do sprzedaży papierów wartościowych i podejmowania uzyskanych tą drogą środków pieniężnych celem zaliczenia ich na zadłużenie Pożyczkobiorcy względem Banku.

7. Po rozwiązaniu umowy pożyczkobiorca traci prawo do składania zleceń kupna i sprzedaży papierów wartościowych na rachunku.

8. Odblokowanie rachunku nastąpi po spłacie pożyczki wraz z odsetkami na podstawie stosownego oświadczenia Banku.

§ 7

Strony ustalają dodatkowe zabezpieczenie pożyczki w formie weksla własnego in blanco.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy k.c. oraz inne obowiązujące w jej zakresie przepisy prawa.

§ 9

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, po jednym dla Banku, Biura i Pożyczkobiorcy.

 

 

 

.......................................................... ..........................................................

(podpis pożyczkobiorcy) (pieczątka firmowa Banku i podpisy

osób działających w jego imieniu)

 

.................................................

(nazwisko i imię)

................................................

(adres)

..................................................

(nr dowodu osobistego)

 

 

 

Pełnomocnictwo

 

 

Niniejszym nieodwołalnie upoważniam .............................................. Oddział w ......................

(nazwa banku)

do dysponowania papierami wartościowymi i środkami pieniężnymi zdeponowanymi na moim rachunku papierów wartościowych i środków pieniężnych nr ...................................... w

Biurze Maklerskim .................................................................. w zakresie w jakim okaże się to

niezbędne do realizacji zabezpieczenia pożyczki udzielonej mi na warunkach określonych w

umowie o pożyczkę lombardową nr .................... / 9../ L z dnia .................... 200 .... r. zawartą

pomiędzy mną a ............................................................ Oddział w ........................................... .

(nazwa banku)

 

 

................................... 200 ...... r. ..................................................

(podpis posiadacza rachunku)