Wniosek o odroczenie terminu zapłaty zaliczki na poczet podatku dochodowego

 

 

..........................., dnia .............................

 

 

Urząd Skarbowy

w .............................................

Wydział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych

 

 

Wnioskodawca:

....................................................

...................................................

 

 

 

 

Wniosek o odroczenie terminu zapłaty zaliczki na poczet podatku dochodowego

 

 

Wnoszę o odroczenie terminu płatności zaliczki na poczet podatku dochodowego za miesiąc

....................................................................................................................................................

 

 

 

Uzasadnienie

 

W uzasadnieniu należy udowodnić, że pobranie zaliczki byłoby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego za rok podatkowy. Należy również przedstawić dowody potwierdzające ową niewspółmierność.

 

 

 

..................................................................

(podpis wnioskodawcy)