Umowa zlecenia udziału w posiedzeniu

 

 

Zawarta dnia .............................. w ............................................................................. pomiędzy

...................................................................... przy ul. .................................................................,

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym pod nr Rej. ......................................................................,

reprezentowanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej...................................zwaną dalej Spółką

a

.......................................................................................................................................................

zam. w ........................................... przy ul. .................................................................................

legitymującym się dowodem osobistym seria ...................................nr....................................... zwanym dalej Zleceniobiorcą.

§ 1

Spółka zleca Zleceniobiorcy wzięcie udziału w posiedzeniu Zarządu Spółki, które odbędzie się dnia ............................... o godz. ............................ w siedzibie Spółki.

§ 2

Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zlecenia osobie trzeciej.

§ 3

Za wzięcie udziału w posiedzeniu Spółka wypłaci Zleceniobiorcy kwotę ............................. zł.

§ 4

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

Umowę sporządzono w........... jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzyma Zleceniobiorca.

 

 

....................................................... ...........................................................

Spółka Zleceniobiorca

Wzory umów: