Umowa zlecenia I

 

 

Zawarta dnia..................................... w........................................................................ pomiędzy:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Zleceniodawcą ,

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Zleceniobiorcą.

§ 1

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania następującą pracę:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

§ 2

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas od ............................. do ..................................

§ 3

1. Zleceniodawca wypłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości .................. zł za miesiąc. Wynagrodzenie będzie wypłacane do dnia ...................................... .

2. Od kwoty wynagrodzenia potrącona zostanie zaliczka na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4

W przypadku stwierdzenia wad w wykonanej pracy Zleceniobiorca zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie ......................... dni od daty zgłoszenia.

§ 5

Zleceniobiorca wykona pracę o której mowa w § 1 osobiście. Nie może powierzyć jej wykonania osobom trzecim.

§ 6

Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania pracy o jakiej mowa w § 1 niniejszej umowy.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

..................................................... ...................................................

Zleceniobiorca: Zleceniodawca:

Wzory umów: