Umowa sprzedaży na próbę

 

Zawarta dnia .................................................. 200..... r., w .........................................................

pomiędzy ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................................,

z siedzibą w .................................................................................................................................,

zwaną(ym) dalej w umowie Sprzedawcą

a Panią(em) .................................................................................................................................,

zam. .............................................................................................................................................,

legitymującym się ................................................................... seria ............................................

nr .................................... wydanym przez ...................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwaną(ym) dalej w umowie Kupującym.

I. Sprzedawca, posiadający punkt sprzedaży w ............................................................., przy ul.

......................................................................................................................................................,

sprzedaje Kupującemu .................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

za cenę ..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

II. Sprzedawca wyda Kupującemu określony w pkt I umowy przedmiot na próbę, celem zbadania przez Kupującego jego właściwości. W razie uznania przez Kupującego przedmiotu sprzedaży za dobry, przedmiot ten przechodzi na własność Kupującego.

 

III. Okres próby wynosi ........................................................ dni od dnia wydania przedmiotu Kupującemu.

 

IV. Kupujący może zwrócić przedmiot niniejszej umowy Sprzedawcy przed upływem okresu próby bez podania przyczyny.

 

V. W przypadku zawiadomienia Sprzedawcy przez Kupującego, że przedmiot niniejszej umowy jest dobry, Kupujący uiszcza określoną w pkt I niniejszej umowy cenę łącznie ze złożonym oświadczeniem.

 

VI. Brak oświadczenia Kupującego w terminie określonym w pkt III niniejszej umowy równoznaczny jest z uznaniem przez Kupującego przedmiotu sprzedaży za dobry. Przedmiot ten przechodzi w takim przypadku na własność Kupującego.

 

VII. W przypadku określonym w pkt VI Kupujący obowiązany jest w ciągu ................................................. dni uiścić Sprzedawcy cenę. W przypadku opóźnienia w zapłacie naliczane będą odsetki ustawowe.

 

VIII. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

 

IX. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 

X. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

 

..................................................... ............................................................

podpis i pieczęć Sprzedawcy podpis Kupującego

 

 

 

___________________________________

Przypisy:

1. Treść umowy reguluje art. 592 kc.

2. Umowa sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych [art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a i art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2000 r. Nr 86 poz. 959), nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności na podstawie odrębnych przepisów jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona od tego podatku art. 2 pkt. 4 ustawy].