Umowa składu

 

 

zawarta dnia ............................................. w ............................................................... pomiędzy

.......................................................................................................................................................

z siedzibą w ................................................................................................. , reprezentowanym przez .............................................................................................................................................

zwanym Przyjmującym na skład:

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Składającym.

 

§ 1

Przedmiotem umowy jest składowanie w magazynie ..................................... prowadzonym przez

Przyjmującego w ................................................................................................ następujących towarów ................................:.............................................................................opakowanych w ........................................................................................ przekazanych w tym celu przez Składającego

 

§ 2

Przyjęcie do magazynu następuje na okres od ....................................... do.................................

 

§ 3

O terminie i nadejściu przedmiotów składowania, a także ich ilości, objętości oraz wagi Składający będzie zawiadamiał Przyjmującego z ............................................ dniowym wyprzedzeniem., na Składającym będzie ciążył każdorazowo przed nadejściem przedmiotów składowania obowiązek podania wykazu odbiorców. Przyjmujący powiadomi odbiorców o nadejściu towarów i terminie ich odebrania.

§ 4

Strony umowy ustalają, że wynagrodzenie Przyjmującego wynosić będzie ........................... zł za każdy dzień składowania.

§ 5

Jeżeli przedmiot składowania wydany ma być przez Przyjmującego wskazanym odbiorcom, pobierze on od nich opłaty związane ze składowaniem.

§ 6

Przedsiębiorstwo składowe wydaje dowód składowy na towary złożone w przedsiębiorstwie, który będzie wymieniał rodzaj ilość, oznaczenie oraz sposób opakowania towarów, a także niektóre inne postanowienia umowne, w szczególności termin na jaki towar został złożony na skład.

§ 7

Przyjmujący zastrzega możliwość zmiany opłat, o których mowa w § 4 umowy w przypadku wzrostu ogólnych kosztów utrzymania magazynów (pomieszczeń składowych). O zmianie stawek Przyjmujący zobowiązuje się powiadomić Składającego z ............................................ miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 8

Umowa niniejsza może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z ..................................... miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 9

Składający ma prawo do dokonywania w okresach co ................................. tygodnie oględzin składowanego towaru oraz pobierania z niego próbek.

§ 10

Przyjmujący ubezpieczy towary od wszelkiego ryzyka.

§ 11

Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą mieć zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 13

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

.................................. ........................................

Składający Przyjmujący na skład