Umowa przechowalnia

 

 

zawarta dnia ..................................................... w ..................................................... pomiędzy

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Przechowawcą,

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Składającym.

§ 1

Przechowawca przechowa następujące przedmioty:

.......................................................................................................................................................

Miejscem przechowywania będzie ..............................................................................................

Przechowawcy nie wolno korzystać z przedmiotów oddanych do przechowania jak również oddawać do korzystania osobom trzecim.

§ 2

Przechowanie będzie trwało od dnia .................................. do dnia ............................................

§ 3

Składający zapłaci Przechowawcy za przechowanie wyżej wymienionych przedmiotów .................................................. zł za każdy .................................................... przechowywania.

§ 4

Przechowawca obowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotów oddanych mu do przechowania.

§ 5

Przechowawca nie może oddać przedmiotu przechowania osobie trzeciej, chyba że ze względu na okoliczności nie będzie mógł sam dłużej rzeczy przechowywać. W takim wypadku obowiązany jest powiadomić Składającego o tym fakcie w ciągu ....................... dni.

§ 6

Składający może odebrać przedmiot przechowania w każdym czasie jednakże wówczas obowiązany jest do zapłaty za cały okres, na jaki została zawarta umowa.

 

§ 7

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nie unormowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

............................................. ..................................................

Składający: Przechowawca: