Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

 

Zawarta .............................................. w .................................................................... pomiędzy:

.......................................................................................................................................................

zamieszkałym w ................................................................................................. legitymującym się .................................................. wydanym przez ....................................................................

zwany dalej Zlecającym

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Pośrednikiem,

§1.

Zlecający powierza, a Pośrednik zobowiązuje się do pośredniczenia w zawarciu przez Dającego zlecenie umowy sprzedaży:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

§2.

1.Dający zlecenie oświadcza że: ..................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2.Na dowód okoliczności wskazanych w ust. 1

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

§3.

1.Cenę sprzedaży Zlecający ustala na kwotę .....................................................

2.Zlecający w uzasadnionym przypadku obniży cenę sprzedaży w zależności od sytuacji na rynku.

§4.

1.W razie zawarcia przez Zlecającego umowy sprzedaży z osobą wskazaną przez Pośrednika, tytułem wynagrodzenia Zlecający zapłaci Pośrednikowi prowizję w wysokości ..............% ceny sprzedaży.

2.W razie zawarcia przy udziale Pośrednika umowy za cenę przekraczającą kwotę, wskazaną w § 3, Zlecający zapłaci Pośrednikowi prowizję w wysokości ......................% różnicy między uzyskaną ceną sprzedaży a kwotą wskazaną w § 3.

§5.

 Zapłata prowizji nastąpi w dniu zawarcia przez Zlecającego umowy sprzedaży

§6.

 Pośrednik zobowiązany jest do przygotowania wszystkich dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży.

§7.

1.Umowa niniejsza została zawarta na okres ...............................................................................

2.Pośrednik zachowuje prawo do prowizji, o której mowa w § 4, gdy po upływie okresu, wskazanego w ust. 1, Zlecający zawarł umowę sprzedaży nieruchomości z osobą wskazaną przez Pośrednika.

§8.

 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9.

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

................................................... .........................................................

Dający zlecenie: Pośrednik: