Umowa podnajmu części lokalu użytkowego

 

 

 

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego zawarta dnia ......................................... w .................................................................. pomiędzy:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Wynajmującym

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Podnajemcą.

 

§1

1. Wynajmujący oświadcza, iż jest najemcą lokalu położonego w .............................................

2. Wynajmujący posiada prawo do lokalu z tytułu ......................................................................

§2

Wynajmujący oddaje w podnajem ...............................................................................................

§3.

Wynajmujący wyraża zgodę na korzystanie przez Podnajemcę z:

.......................................................................................................................................................

§4

Podnajemca oświadcza, iż przyjmuje bez zastrzeżeń przedmiot umowy w takim stanie, w jakim jest w chwili zawarcia umowy.

§5

Podnajemcą będzie płacił Wynajmującemu czynsz z dołu w wysokości .................................... złotych miesięcznie powiększony o podatek VAT do ................................... dnia następnego miesiąca na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wynajmującego.

§6

Podnajemca na własny koszt dokona renowacji przedmiotu najmu.

§7

Podnajemcy nie wolno dokonywać żadnych zmian w przedmiocie umowy bez zgody Wynajmującego.

§8

Podnajemcy nie wolno obciążyć przedmiotu podnajmu jakimkolwiek prawem osoby trzeciej.

§9

Umowa zostaje zawarta na czas ..................................................................................................

§10

Wynajmujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie zalegania przez Podnajemcę z zapłatą czynszu, bądź w przypadku naruszenia postanowień § 7 i § 8 niniejszej umowy.

§11

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory wynikłe na tle jej stosowania poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych.

§13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

..................................................... .............................................

Wynajmujący Podnajemca

Wzory umów: