Umowa o roboty budowlane

 

 

Zawarta dnia................................. w ........................................................................... pomiędzy:

.................................................................... z siedzibą w .............................................................

reprezentowanym przez: .............................................................................................................,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

.......................................................................................................................................................

z siedzibą w ..................................................................................................................................

reprezentowanym przez: ............................................................................................................., zwanym dalej Wykonawcą.

 

§ 1.

Wykonawca zobowiązuje się do wybudowania Zamawiającemu obiektu ..................................

.................................................................................................................., wykonanego zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej i dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2.

Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz zakres poszczególnych zadań inwestycyjnych określa uzgodniony przez strony harmonogram realizacji inwestycji, stanowiący integralną część niniejszej umowy

§ 3.

Zamawiający obowiązany jest:

Przekazać Wykonawcy dokumentację projektową oraz plan znajdujących się na terenie budowy urządzeń podziemnych w terminie do dnia ....................................................................

Udostępnić Wykonawcy plac budowy oraz pobór wody i energii elektrycznej w terminie do dnia ..................................... . Przekazanie placu budowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania.

Zapewnić nadzór inwestorski.

§ 4.

1. Roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez....................................... Wykaz materiałów stanowi załącznik do niniejszej umowy.

2. ..................................... zapewni maszyny i urządzenia, niezbędne do realizacji i wyposażenia inwestycji. Terminy i zakres dostaw określa uzgodniony przez strony harmonogram dostaw,

3. Materiały i urządzenia, które dostarcza Zamawiający, przekazane zostaną Wykonawcy na podstawie protokołu przekazania.

4. Materiały dostarczone przez Wykonawcę rozliczane będą na podstawie faktur, płatnych w terminie .......................... dni od daty przedstawienia ich Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 5.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy obliczane jest na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.

2. Wykonawca może żądać podwyższenia umówionego wynagrodzenia, jeżeli w toku realizacji inwestycji zajdzie konieczność przeprowadzenia prac dodatkowych, nie objętych zestawieniem, o którym mowa w pkt. 1.

Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli prace dodatkowe wykona bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

Zgody Zamawiającego nie wymagają prace dodatkowe o wartości nie przekraczającej ............................................................... zł.

3. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie faktur częściowych, po dokonaniu odbioru poszczególnych zadań inwestycyjnych. Ostateczne rozliczenie między stronami nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę w terminie ................. dni od daty odbioru końcowego.

4. Termin płatności wynosi ....................... dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 6.

1.Przedstawicielem Zamawiającego będzie kierownik budowy w osobie ..................................

2.Przedstawicielem Wykonawcy będzie kierownik robót w osobie ............................................

§ 7

1. O terminie odbioru częściowego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie, co najmniej z .................dniowym wyprzedzeniem. Termin ten w przypadku odbioru końcowego wynosi ........................ dni.

2. Do dokonania odbioru każda ze stron wyznaczy po ...................... przedstawicieli.

3. Dokumentami stwierdzającymi dokonanie odbioru są protokoły zdawczo-odbiorcze, podpisane przez strony uczestniczące w odbiorze. Protokoły te stanowią podstawę do wystawienia faktur częściowych i faktury końcowej, o których mowa w §5 pkt. 3 niniejszej umowy.

§ 8.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za szkody wynikłe na terenie budowy w okresie od chwili przejęcia terenu od Zamawiającego do chwili odbioru końcowego obiektu. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców.

§ 9.

Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli:

Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac poza terminy określone w harmonogramie realizacji inwestycji tak dalece, iż nie jest prawdopodobne, aby zakończono inwestycję w umówionym terminie.

Wykonawca realizuje inwestycję w sposób sprzeczny z treścią niniejszej umowy.

W toku odbioru stwierdzono wady istotne, nie nadające się do usunięcia.

§ 10.

Wadą istotną jest wada uniemożliwiająca wykorzystanie obiektu określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 11.

1. W razie stwierdzenia istnienia wady zmniejszającej wartość lub użyteczność obiektu, Zamawiający obowiązany jest zawiadomić pisemnie Wykonawcę w terminie ........... dni od daty wykrycia wady.

2. Istnienie wady stwierdza się protokołem, po przeprowadzeniu oględzin, w których mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez strony.

3. W razie stwierdzenia wady, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokołem.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, a wada nie jest istotna, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w §5 niniejszej umowy.

§ 12.

Strony zastrzegają następujące kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:

zwłoki w wykonaniu robót poza terminy określone w harmonogramie realizacji inwestycji w wysokości .............. zł za każdy dzień zwłoki

zwłoki w usunięciu wad poza termin wyznaczony zgodnie z treścią §10 niniejszej umowy w wysokości ................. zł za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie:

- zwłoki w dostarczeniu dokumentacji, o której mowa w § 3 pkt. 1 niniejszej umowy, poza termin tam określony, w wysokości ............... zł za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w przekazaniu placu budowy poza termin określony w § 3 pkt. 2 niniejszej umowy w wysokości ............... zł za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w dostarczeniu materiałów i urządzeń poza terminy określone w harmonogramie dostaw w wysokości .............. zł za każdy dzień zwłoki,

- odstąpienia przez Zamawiającego od umowy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada, w wysokości ............... zł

§ 13.

Obok kary umownej każda ze stron może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Odpowiedzialność odszkodowawcza ograniczona jest do rzeczywistej straty, jaką poniesie strona.

§ 14.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 15.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają :Kodeks Cywilny ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.)

§ 16.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

................................................ .....................................

Zamawiający Wykonawca