Umowa najmu części powierzchni użytkowej

 

 

Umowa najmu części powierzchni użytkowej zawarta dnia ........................................ w ................................................................... pomiędzy:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwany dalej Wynajmującym

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwana dalej Najemcą

§1

Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem ............................................................................ położonych....................................................................................................................................

§2

Wynajmujący oddaje Najemcy w najem ...................................................................................... powierzchnię .................................. m2 w miejscu ustalonym przez strony.

§3

Najemca oświadcza, że wynajmowaną powierzchnię w każdym z lokali opisanych w §1 przeznaczy na ..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

§4

Wynajmujący zobowiązuje się do .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

§5

W zamian za wynajmowaną powierzchnię Najemca

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

§6

Umowa zostaje zawarta na czas od .......................................... do ..............................................

§7

Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem ............................... okresu wypowiedzenia.

§8

Wynajmujący może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia w przypadku

.......................................................................................................................................................

§9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

§11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

.................................................... ................................................

Wynajmujący Najemca

Wzory umów: