Umowa najmu

 

 

Umowa najmu zawarta dnia ..............................................w ............................................................... pomiędzy

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Wynajmującym,

a

.......................................................................................................................................................

zam. w .........................................................................................................................................

zwanym alej Najemcą.

§ 1

1. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy

.......................................................................................................................................................

2. Wynajmujący oświadcza, że jest jedynym właścicielem przedmiotu najmu. Wynajmujący umożliwi Najemcy prawidłowe korzystanie z przedmiotu najmu a w szczególności korzystanie z energii elektrycznej, bieżącej wody, telefonów, centralnego ogrzewania. Koszty korzystania z tycz usług ponosi Najemca.

§ 2

Najemca będzie korzystał z przedmiotu najmu w następujący sposób

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

§ 3

Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz w wysokości .............................................. zł

§ 4

Oddzielnej zgody Wynajmującego wymagają następujące czynności:

- podnajem, oraz oddanie przedmiotu najmu do bezpłatnego używania osobom trzecim,

- wszystkie zmiany i ulepszenia przedmiotu najmu.

§ 5

Najemca będzie dokonywał we własnym zakresie konserwacji przedmiotu najmu oraz napraw bieżących.

§ 6

Umowa zostaje zawarta na okres od .................... .................. do .................... ................. .

§ 7

Każda ze stron może umowę wypowiedzieć z zachowaniem .......................okresu wypowiedzenia.

§ 8

Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli Najemca zalega z należnym czynszem za ........................... lub narusza inne postanowienia umowy. W przypadku zaistnienia okoliczności, o którym mowa wyżej, Najemca obowiązany jest rozliczyć się z Wynajmującym i opuścić przedmiot najmu w terminie ........................ dni.

§ 9

Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Opłatę skarbową z tytułu tejże umowy uiści Najemca.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

................................................... ......................................................

Wynajmujący Najemca

Wzory umów: