Umowa kupna - sprzedaży

 

 

zawarta dnia ..................................... w ...................................................................... pomiędzy

.......................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Sprzedawcą

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Kupującym.

 

§ 1

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje następujące rzeczy: ..................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

§ 2

Kupujący zapłaci Sprzedawcy cenę w wysokości .......................................zł . Zapłata nastąpi w następujący sposób ......................................................................................

§ 3

Sprzedawca dostarczy towar do magazynu Kupującego. Koszty transportu ponosi .................................................................................................................................

O dostawie towaru Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić Kupującego z .............. dniowym wyprzedzeniem.

§ 4

Towar będzie opakowany w ........................................................................................................

§ 5

Sprzedawca wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące sprzedawanych rzeczy.

§ 6

Kupujący zobowiązuje się do zbadania sprzedanych mu rzeczy w ciągu ................. dni od daty ich odbioru. W wypadku stwierdzenia wad lub braków Kupujący prześle reklamację Sprzedawcy, który odpowie na nią w ciągu ............................... dni od momentu jej otrzymania.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

....................................... ...................................................

Sprzedawca Kupujący