Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości

 

Zawarta dnia ......................................... w .................................................................. pomiędzy

.......................................................................................................................................................

zwaną dalej Sprzedającym reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................................

a

.......................................................................................................................................................

zamieszkałym w ...........................................................................................................................

zwanym dalej Kupującym

reprezentowanym przez: .............................................................................................................

§1

1. Sprzedający oświadcza, iż jest właścicielem nieruchomości o pow. ........................m2 położonej w .........................................opisanej w księdze wieczystej ........................................ prowadzonej przez Sąd Rejonowy w ..........................................- Wydział Ksiąg Wieczystych.

2. Sprzedający oświadcza że, działka - zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego - przeznaczona jest pod zabudowę obiektów ......................................................

3. Sprzedający oświadcza, iż przedmiotowa nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich.

§2

Strony zobowiązują się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości opisanej w § 1 do dnia ..............................................................

§3

Strony ustalają cenę nabycia przedmiotowej nieruchomości na .......................... (słownie: ....................................................................) zł

§4

Kupujący wpłaca tytułem zadatku na poczet ceny zakupu kwotę ............................................. (słownie: ..............................................) zł, a Sprzedający niniejszym kwotę tę przyjmuje.

§5

1. W razie niewykonania umowy przez Sprzedającego, zwróci on Kupującemu kwotę zadatku w podwójnej wysokości

2. W razie niewykonania umowy przez Kupującego traci ona zadatek na rzecz Sprzedającego.

§6

Wydanie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi najpóźniej do dnia ............................................

§7

Wszelkie opłaty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Kupujący.

§8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9

Ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych.

§10

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

.......................................... ..........................................

(Sprzedający) (Kupujący)