Pełnomocnictwo do zawarcia umowy

 

 

Ja, niżej podpisany, dnia ................................................................... udzielam pełnomocnictwa ogólnego: Panu (i) ....................................................................................................................................................... zamieszkałemu w ......................................................................................................................... legitymującego się dowodem osobistym seria ................nr ........................................................ wydanym przez..............................................................................do zawarcia w moim imieniu umowy ........................................................................................................................................ z Panem .................................................................................................................................... .

Wyżej ustanowiony pełnomocnik ma prawo do wyznaczenia dla Mocodawcy innego pełnomocnika.

 

.....................................................................

podpis

Wzory umów: