Pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu wspólników

 

 

Ja, niżej podpisany dnia .................................................................... udzielam pełnomocnictwa Panu (i) ............................................................................................................ zamieszkałemu w ......................................................................................................................... legitymującego się dowodem osobistym seria................ nr.......................................................................... wydanym przez ......................................................................................................... do udziału w moim imieniu, w Zgromadzeniu Wspólników spółki ............................................................................... w dniu ................................................ oraz do wykonywania prawa głosu w moim imieniu.

 

.........................................................

podpis

Wzory umów: