Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że w wykonaniu pkt. ............... umowy ..............................................

z dnia ............................................................... zawartej w ........................................................,

której przedmiotem jest ................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zawartej pomiędzy:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

a.....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

odstępuję od powyższej umowy.

 

II. Rozliczenie między stronami z tytułu odstąpienia nastąpi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

 

 

 

 

 

___________________________________

Przypisy:

1. Treść oświadczenia reguluje art. 395-396 kc.