Odwołanie pełnomocnictwa

  

Ja niżej podpisany.......................................................................... dnia ....................................  odwołuję pełnomocnictwo do..................................................................................................... udzielone dnia........................... Panu (i).................................................................................... zamieszkałemu w..................................................................................................................... legitymującego (ej) się dowodem osobistym seria .................. nr ............................................ wydanym przez .......................................................................................................................

   

 

  ..............................................

podpis

 

Wzory umów: